Tôi muốn trở thành nhà phẩn phối/ bán lẻ được ủy quyền của Daniel Wellington- Tôi phải liên hệ với ai?