Tôi muốn làm việc cho Daniel Wellington - Tôi có thể gửi CV của tôi ở đâu?