Bạn có gửi hàng đến hộp thư bưu điện không? Hộp thư?