ฉันยังไม่ได้รับหีบห่อพัสดุของฉัน - ควรทำอย่างไร? / ข้อปฏิบัติเมื่อยังไม่ได้รับหีบห่อพัสดุสินค้า