การสั่งซื้อสินค้าของฉันนั้นเพื่อเป็นของขวัญ ของกำนัล; ขอความกรุณาแยกใบแจ้งหนี้ออกจากหีบห่อพัสดุ ได้หรือไม่? / คำขอเพิ่มเติม สำหรับการซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญ ของกำนัล