ฉันสามารถเลือกที่รับหีบห่อพัสดุ ของฉัน จากจุดรับส่งได้หรือไม่? / การขอรับหีบห่อพัสดุสินค้าที่จุดบริการ